Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III U 1179/13 - uzasadnienie Sąd Okręgowy w Przemyślu z 2013-11-18

Sygn. akt III U 1179/13

W Y R O K
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 18 listopada 2013 r.

Sąd Okręgowy w Przemyślu III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie następującym:

Przewodniczący SSO Anna Kicman

Protokolant st. sekr. sądowy Katarzyna Maziarczyk - Kotwica

po rozpoznaniu w dniu 18 listopada 2013 r. w Przemyślu

na rozprawie

sprawy L. M.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w R.

o wysokość emerytury

na skutek odwołania L. M.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w R.

z dnia 20 sierpnia 2013 r., znak: 350700/6110/21145002/2013/SER

oddala odwołanie.

Sygn. akt III U 1179/13

UZASADNIENIE

wyroku z dnia 18 listopada 2013 r.

Decyzją z dnia 20 sierpnia 2013 r., znak: 350700/6110/21145002/ 2013/SER, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. odmówił wnioskodawcy L. M. doliczenia do stażu pracy okresu od 1 listopada 1953 r. do 15 lutego 1954 r.

W podstawie prawnej powołano ustawę z dnia 17 grudnia 1998 r.
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
(t. j. Dz. U.
z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.).

W uzasadnieniu wskazano, że okres poszukiwania pracy przypadający po ustaniu służby wojskowej, a przed dniem podjęcia pracy (w przypadku wnioskodawcy od 1 listopada 1953 r. do 15 lutego 1954 r.) nie został wymieniony w przepisach art. 6 i art. 7 w/w ustawy, a tym samym nie jest okresem składkowym ani okresem nieskładkowym i nie może być uwzględniony w stażu emerytalnym. Uwzględnienie okresu pracy wykonywanej przez wnioskodawcę w okresie od 1 listopada 1953 r. do 15 lutego 1954 r. w gospodarstwie rolnym rodziców nie jest możliwe, ponieważ zgodnie z art. 10 w/w ustawy przypadające przed dniem 1 lipca 1977 r. okresy pracy w gospodarstwie rolnym po ukończeniu 16 roku życia – uwzględnia się wyłącznie przy ustalaniu prawa do emerytury
oraz przy obliczaniu jej wysokości, jeżeli okresy składkowe i nieskładkowe ustalone na zasadach określonych w art. 5 – 7, są krótsze od okresu wymaganego do przyznania emerytury, w zakresie niezbędnym do uzupełnienia tego okresu. Do ustalenia wysokości emerytury, Zakład Ubezpieczeń Społecznych uwzględnił 33 lata okresów składkowych. Okresy te są wystarczające do przyznania prawa do emerytury i nie wymagają uzupełnienia okresami pracy w gospodarstwie rolnym rodziców. Okoliczność ta nie pozwala zatem na uwzględnienie okresów tej pracy.

Odwołanie od powyższej decyzji złożył wnioskodawca L. M..

W odpowiedzi na odwołanie Zakład Ubezpieczeń S0połecznych Oddział w R. wniósł o jego oddalenie i podtrzymał stanowisko zawarte
w zaskarżonej decyzji.

Sąd Okręgowy w Przemyślu – Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

ustalił następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca L. M., urodzony (...), pobiera emeryturę, począwszy od 1 stycznia 1982 r. Okres ubezpieczenia ustalono wówczas w wymiarze 30 lat, 2 miesiące i 3 dni.

W dniu 2 stycznia 1991 r. wnioskodawca złożył wniosek o doliczenie
do okresów zatrudnienia okresu pracy w gospodarstwie rolnym rodziców
po ukończeniu 16 roku życia. Decyzją z dnia 4 kwietnia 1991 r. kolejowy organ rentowy odmówił uwzględnienia wniosku.

W dniu 2 grudnia 1993 r. L. M. złożył kolejny wniosek
o przeliczenie świadczenia z uwzględnieniem okresu opłacania składek
na ubezpieczenie rolne. Decyzją z dnia 11 stycznia 1994 r. organ rentowy ponownie ustalił wysokość emerytury uwzględniając okres od 1 lipca 1977 r. do 31 sierpnia 1981 r., tj. 3 lata i 7 miesięcy, uznając w dalszym ciągu 30 lat i 2 miesiące okresów składkowych.

Następnie decyzją z dnia 26 stycznia 1994 r. do stażu zatrudnienia wnioskodawcy uwzględniono okres od 1 lipca 1977 r. do 31 grudnia 1981 r., zmieniając jednocześnie decyzję z dnia 11 stycznia 1994 r., ale pozostawiając w dalszym ciągu 30 lat i 2 miesiące okresów składkowych.

Na podstawie kolejnego wniosku, decyzją z dnia 19 stycznia 1995 r.
do dotychczas udowodnionych okresów doliczono okres od 1 stycznia 1982 r. do 31 grudnia 1988 r., tj. okres 7 lat, zwiększając tym samym świadczenie rolne i w dalszym ciągu uznając 30 lat i 2 miesięcy okresów składkowych.

Decyzją z dnia 18 grudnia 2000 r. organ rentowy przeliczył L. M. świadczenie za okres od 1 grudnia 1997 r., uwzględniając
do ustalenia wysokości emerytury okres pracy w gospodarstwie rolnym rodziców od 18 listopada 1947 r. do 30 czerwca 1951 r., tj. łącznie
w wymiarze 33 lat.

Decyzją z dnia 30 kwietnia 2010 r., znak: 350700/6110/2114500/ 2010/PZR, ZUS odmówił wnioskodawcy prawa do ponownego przeliczenia wysokości emerytury z uwzględnieniem 405 miesięcy składkowych.

Na skutek odwołania wnioskodawcy od powyższej decyzji, Sąd Okręgowy w Przemyślu, rozpoznając sprawę L. M. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w R. o emeryturę – przeliczenie świadczenia, wyrokiem z dnia 23 czerwca 2010 r., sygn. akt III U 666/10, oddalił odwołanie.

Na skutek apelacji wniesionej przez wnioskodawcę od wyroku Sądu Okręgowego w Przemyślu z dnia 23 czerwca 2010 r., Sąd Apelacyjny
w Rzeszowie, sygn. akt III AUa 688/10, oddalił apelację.

Decyzją z dnia 21 listopada 2012 r., znak: E (...), Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. odmówił L. M. wznowienia postępowania w sprawie przyznania wyższego dodatku rolnego.

Na skutek odwołania wnioskodawcy od powyższej decyzji, Sąd Okręgowy w Przemyślu, rozpoznając sprawę L. M. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w R. o wysokość emerytury, prawomocnym wyrokiem z dnia 30 stycznia 2013 r. sygn. akt III U 54/13, oddalił odwołanie.

Wnioskodawca L. M., w pismach z dnia 21 lutego 2013 r.
i 20 maja 2013 r. zwrócił się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
o doliczenie do stażu pracy okresu od 1 listopada 1953 r. do 15 lutego 1954 r., jako okresu poszukiwania pracy przypadającego po ustaniu służby wojskowej lub jako okresu pracy w gospodarstwie rolnym rodziców.

Zaskarżoną decyzją z dnia 20 sierpnia 2013 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych odmówił wnioskodawcy doliczenia do stażu pracy okresu od 1 listopada 1953 r. do 15 lutego 1954 r.

Dowód:

- akta emerytalne wnioskodawcy,

- akta tut. Sądu o sygn. III U 666/10, a w szczególności prawomocny wyrok tego Sądu z dnia 23.06.2010 r.,

- akta tut. Sądu o sygn. III U 54/13, a w szczególności prawomocny wyrok tego Sądu z dnia 30.01.2013 r.

Dokonując powyższych ustaleń Sąd oparł się na dowodach
z dokumentów, których wiarygodność nie była kwestionowana przez żadną ze stron, korzystają więc one z domniemania prawdziwości zawartych w nich danych z mocy art. 244 i nast. k.p.c.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Odwołanie wnioskodawcy L. M. należy uznać za nieuzasadnione.

Wnioskodawca domagał się w toku niniejszego postępowania doliczenia do stażu pracy okresu od 1 listopada 1953 r. do 15 lutego 1954 r., jako okresu poszukiwania pracy przypadającego po ustaniu służby wojskowej lub jako okresu pracy w gospodarstwie rolnym rodziców.

Wskazać należy, iż brak jest podstaw by zaliczyć wnioskodawcy okres od 1 listopada 1953 r. do 15 lutego 1954 r., jako okres poszukiwania pracy przypadający po ustaniu służby wojskowej. Okres taki nie stanowi okresu składkowego, jak i nieskładkowego, w myśl art. 6 i art. 7 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.). Tym samym, brak jest podstaw do uwzględnienia tego okresu do stażu emerytalnego.

Nie jest również możliwe uwzględnienie wnioskodawcy okresu od 1 listopada 1953 r. do 15 lutego 1954 r., jako okresu pracy w gospodarstwie rolnym rodziców.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przy ustalaniu prawa do emerytury oraz przy obliczaniu jej wysokości uwzględnia się również następujące okresy, traktując je, z zastrzeżeniem art. 56, jak okresy składkowe:

1)okresy ubezpieczenia społecznego rolników, za które opłacono przewidziane w odrębnych przepisach składki,

2)przypadające przed dniem 1 lipca 1977 r. okresy prowadzenia gospodarstwa rolnego po ukończeniu 16 roku życia,

3)przypadające przed dniem 1 stycznia 1983 r. okresy pracy
w gospodarstwie rolnym po ukończeniu 16 roku życia,

jeżeli okresy składkowe i nieskładkowe, ustalone na zasadach określonych w art. 5-7, są krótsze od okresu wymaganego do przyznania emerytury,
w zakresie niezbędnym do uzupełnienia tego okresu.

Przeprowadzone w sprawie postępowanie dowodowe wykazało,
że Zakład Ubezpieczeń Społecznych uwzględnił wnioskodawcy 33 lata okresów składkowych. Zatem okres ten nie wymaga uzupełnienia okresami pracy w gospodarstwie rolnym rodziców, a tym samym brak jest podstaw
do uwzględnienia żądania wnioskodawcy również w tym zakresie.

Mając powyższe na uwadze, w oparciu o art. 477 14 § 1 k.p.c. w związku
z powołanymi wyżej przepisami prawa orzeczono, jak w sentencji wyroku.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Elżbieta Sadowska-Frączak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Data wytworzenia informacji: