Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III U 1124/13 - uzasadnienie Sąd Okręgowy w Przemyślu z 2013-09-30

Sygn. akt III U 1124/13

W Y R O K
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 30 września 2013 r.

Sąd Okręgowy w Przemyślu III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie następującym :

Przewodniczący: SSO Anna Kicman

Protokolant: st. sekr. sądowy Katarzyna Maziarczyk - Kotwica

po rozpoznaniu w dniu 30 września 2013 r. w Przemyślu

na rozprawie

sprawy W. B.

przeciwko Prezesowi Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

o ustalenie nieistnienia obowiązku ubezpieczenia

na skutek odwołania W. B.

od decyzji Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

z dnia 12 lipca 2013 r., znak: (...)

oddala odwołanie.

Sygn. akt III U 1124/13

UZASADNIENIE

wyroku z dnia 30 września 2013 r.

Decyzją z dnia 12 lipca 2013 r., znak (...), Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego stwierdził ustanie ubezpieczenia społecznego rolników w zakresie ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego
i macierzyńskiego oraz ubezpieczenia emerytalno - rentowego wnioskodawcy W. B. od dnia 1 lipca 2010 r.

Jako podstawę prawną rozstrzygnięcia Prezes KRUS powołał art. 36 ust. 1 pkt 1 oraz art. 3a ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r.
o ubezpieczeniu społecznym rolników
(tekst jednolity Dz. U. z 2008r., Nr 50, poz. 291 ze zm.).

W uzasadnieniu organ rentowy wskazał, iż w świetle ww. przepisów ubezpieczeniu społecznemu rolników podlega rolnik, którego gospodarstwo rolne obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego lub dział specjalny, a także jego małżonek lub domownik, jeżeli nie podlegają innemu ubezpieczeniu, nie mają ustalonego prawa do renty lub emerytury
i od 2 maja 2004 r. nie mają ustalonego prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

Organ rentowy podniósł, że od l lipca 2010 r. wnioskodawca jako osoba prowadząca działalność gospodarczą dokonał zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego w ZUS, a co za tym idzie, podlegał innemu ubezpieczeniu społecznemu w rozumieniu przepisów ustawy
o ubezpieczeniu społecznym rolników
. Tym samym nie spełniał ustawowych przesłanek do podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy.

Odwołanie od decyzji Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego złożył wnioskodawca W. B. zaskarżając powołaną decyzję w całości, wskazując na błędną interpretacje przepisów przez KRUS,
a w konsekwencji wnosząc o jej uchylenie bądź zmianę i nie wyłączanie
z ubezpieczenia społecznego rolników.

W odpowiedzi na odwołanie Prezes KRUS podtrzymał swoje stanowisko w sprawie i wniósł o oddalenie odwołania.

Sąd Okręgowy w Przemyślu

III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

ustalił następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca W. B. w dniu 1 grudnia 2000 r. dokonał zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego rolników.

Decyzją z dnia 12 grudnia 2000 r., znak: (...), Prezes KRUS stwierdził podleganie przez wnioskodawcę ubezpieczeniu społecznemu rolników w zakresie ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego
i macierzyńskiego oraz emerytalno - rentowego od 5 października 1999 r.

W dniu 4 grudnia 2000 r. wnioskodawca W. B. rozpoczął prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej. Decyzją z dnia
19 kwietnia 2001 r., znak: (...), Prezes KRUS stwierdził spełnianie przez wnioskodawcę warunków do dalszego podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników po podjęciu pozarolniczej działalności gospodarczej.

W dniu 27 marca 2013 r. do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wpłynęło zawiadomienie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w P., iż W. B.dokonał zgłoszenia w ZUS do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego jako osoba prowadząca działalność gospodarczą od 1 lipca 2010 r. do 31 grudnia 2011 r. oraz od 1 grudnia 2012 r.

Równocześnie w piśmie z dnia 4 lipca 2013 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podała, iż wnioskodawca był beneficjentem programów pomocowych, a we wnioskach wskazywał, że podlega ubezpieczeniu w ZUS, na którą to okoliczność przedstawiał stosowne zaświadczenia.

Konsekwencją prowadzonego przez Prezesa KRUS postępowania wyjaśniającego było wydanie zaskarżonej decyzji.

Dowód:

akta KRUS nr(...)

- zgłoszenie do ubezpieczenia społ. rolników z dnia 1.12.2000 r.,

- decyzja Prezesa KRUS z dnia 12.12.2000 r.,

- wniosek o wpis do (...),

- decyzja Prezesa KRUS z dnia 19.04.2001 r.,

- pismo ZUS z dnia 27.03.2013 r.

- pismo z ARiMR z dnia 4.07.2013 r.,

- decyzja Prezesa KRUS z dnia 12.07.2013 r.,

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie dowodów
z dokumentów zgromadzonych przez organ rentowy, które korzystają
z domniemania prawdziwości, zgodnie z art. 244 i nast. k.p.c. Domniemanie to nie zostało obalone przez żadną ze stron postępowania. Dowody powyższe Sąd uznał za stanowiące wiarygodną podstawę poczynionych ustaleń faktycznych.

Sąd zważył, co następuje:

Odwołanie wnioskodawcy W. B. nie jest zasadne.

Zaskarżona decyzja wydana bowiem została w oparciu o prawidłowe ustalenia faktyczne i bez naruszenia prawa materialnego.

Rozstrzygając niniejszą sprawę w pierwszym rzędzie wskazać należy, iż zgodnie z powołanym przez organ rentowy przepisem art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r., Nr 50, poz. 291 ze zm.) ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu macierzyńskiemu podlega z mocy ustawy rolnik, którego gospodarstwo obejmuje obszar użytków rolnych powyżej
1 ha przeliczeniowego lub dział specjalny, jeżeli ten rolnik nie podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu lub nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo nie ma ustalonego prawa do świadczeń
z ubezpieczeń społecznych.

Jednocześnie w świetle art. 16 ust. 1 pkt 1 powołanej na ustawy, ubezpieczeniu emerytalno - rentowemu podlega z mocy ustawy rolnik, którego gospodarstwo obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego lub dział specjalny. Zgodnie zaś z art. 16 ust. 3 przepisów ww. ustawy nie stosuje się do osoby, która podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu lub ma ustalone prawo do emerytury lub renty lub ma ustalone prawo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

Sporną w niniejszej sprawie okazała się kwestia ustania wobec wnioskodawcy ubezpieczenia społecznego rolników w zakresie ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego oraz emerytalno – rentowego od 1 lipca 2010 r. ze względu na podleganie innemu ubezpieczeniu społecznemu, tj. ubezpieczeniu społecznemu w ZUS z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

W postępowaniu odwoławczym wnioskodawca kwestionował ten fakt, podając, iż prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą od 1997 r. i jest
z tego tytułu ubezpieczony w KRUS.

W ocenie Sądu argumenty przedstawione przez wnioskodawcę
w odwołaniu stanowią jedynie polemikę z wiarygodnymi ustaleniami organu rentowego.

Postępowanie dowodowe wykazało, iż wnioskodawca W. B. dokonał zgłoszenia w ZUS do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego jako osoba prowadząca działalność gospodarczą w okresie od 1 lipca 2010 r. do 31 grudnia 2011 r. i od 1 grudnia 2012 r.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 6 pkt 13 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników osobą podlegającą innemu ubezpieczeniu społecznemu jest osoba, podlegająca obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu
i rentowym na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych lub objętą przepisami o zaopatrzeniu emerytalnym.

Stosownie do przepisu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia z dnia
13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (j.t. Dz. U.
z 20099 r., nr 205, poz. 1585, ze zm.) obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają, z zastrzeżeniem art. 8 i 9, osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność oraz osobami z nimi współpracującymi.

Podleganie ubezpieczeniu społecznemu w ZUS powoduje z mocy prawa wyłączenie wnioskodawcy z systemu ubezpieczenia społecznego rolników. Zgodnie bowiem z wskazanymi na wstępie regulacjami ustawy
o ubezpieczeniu społecznym rolników
, przepisów tejże ustawy nie stosuje się do osób podlegających innemu ubezpieczeniu społecznemu.

W konsekwencji zaskarżona decyzja wydana została zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Mając powyższe na uwadze - orzeczono jak w sentencji wyroku – po myśli przepisu art. 47714 § 1 k.p.c.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Elżbieta Sadowska-Frączak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Data wytworzenia informacji: